Шағын тест сұрақтары

1-. Ньютонның үшінші заңы:






2. Еркін материялық нүктенің векторлық дифференциалдық теңдеуі:






3. Еріксіз материялық нүктенің векторлық дифференциалдық теңдеуі:






4. Нүктенің массасы m=2 кг, қозғалу заңы х=3t2, болады тең:


12 Н


6 Н


9 Н


24 Н


32 Н


5. Нүктенің массасы m=1 кг, қозғалу заңы у=2t3, болады тең:


12t H


10t H


8t H


1,10t H


32t H


6. Нүктенің қозғалу заңын анықтаңыз, егер m=1 кг, = 1Н және t=0, =0, x=0:





x=t


x=t2


7. Егер m=2 кг, = 1Н, = 2Н, t=0, х=у=0,

, болса х(t) мен у(t) былай өрнектеледі:






8. Екі нүктенің бір-біріне тартылу күші:







9. Механикалық системаның массасы:


M =


М=m1 + m2 +,...,


М= m1 + m2 +m3+ ,...,



М=mg


10. Қозғалыс мөлшері:







11. Механикалық системаның қозғалыс мөлшері:







12. Қозғалыс мөлшерінің бағыты:







13. Қозғалыс мөлшерінің шамасы:







14. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема (векторлық түрі):






15. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема (интегралдық түрі):







16. Массалық центрінің өзгеруі туралы теореманың өрнегі:







17. Қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы:


Егер , онда

, онда




Егер , онда

, онда


Егер , онда

, онда


18. Нүктенің кинетикалық энергиясы






19. Нүктенің кинетикалық энергиясын есепте V=1 м/с, m=2 кг


Т=1



0,6


0,5



20. Нүктенің қозғалыс мөлшерін анықта V=2м/с, m=3 кг


q=6


q=8


q=9


q=10


q=7


21. Системаның кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема






22. Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема






23. Кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема







24. Механикалық жүйенің массасы






M=m1-m2-m3


M=M1-Mn



25. Жалпыланған күш:





Qj = 0


Qj = 3n-r


26. Динамиканың жалпы теңдеуі:


=0




=0


=0


27. Болжам қозғалыс принципі:







28. Лагранждың екінші текті теңдеуі:







29. Майда тербелістегі кинетикалық энергия







30. Майда тербелістегі потенциалдық энергия







0444423894247494.html
0444491905673868.html
    PR.RU™