Шағын тест сұрақтары

1-. Ньютонның үшінші заңы:


2. Еркін материялық нүктенің векторлық дифференциалдық теңдеуі:


3. Еріксіз материялық нүктенің векторлық дифференциалдық теңдеуі:


4. Нүктенің массасы m=2 кг, қозғалу заңы х=3t2, болады тең:


12 Н


6 Н


9 Н


24 Н


32 Н


5. Нүктенің массасы m=1 кг, қозғалу заңы у=2t3, болады тең:


12t H


10t H


8t H


1,10t H


32t H


6. Нүктенің қозғалу заңын анықтаңыз, егер m=1 кг, = 1Н және t=0, =0, x=0:

x=t


x=t2


7. Егер m=2 кг, = 1Н, = 2Н, t=0, х=у=0,

, болса х(t) мен у(t) былай өрнектеледі:


8. Екі нүктенің бір-біріне тартылу күші:9. Механикалық системаның массасы:


M =


М=m1 + m2 +,...,


М= m1 + m2 +m3+ ,...,М=mg


10. Қозғалыс мөлшері:11. Механикалық системаның қозғалыс мөлшері:12. Қозғалыс мөлшерінің бағыты:13. Қозғалыс мөлшерінің шамасы:14. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема (векторлық түрі):


15. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема (интегралдық түрі):16. Массалық центрінің өзгеруі туралы теореманың өрнегі:17. Қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы:


Егер , онда

, онда
Егер , онда

, онда


Егер , онда

, онда


18. Нүктенің кинетикалық энергиясы


19. Нүктенің кинетикалық энергиясын есепте V=1 м/с, m=2 кг


Т=10,6


0,520. Нүктенің қозғалыс мөлшерін анықта V=2м/с, m=3 кг


q=6


q=8


q=9


q=10


q=7


21. Системаның кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема


22. Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема


23. Кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема24. Механикалық жүйенің массасы


M=m1-m2-m3


M=M1-Mn25. Жалпыланған күш:

Qj = 0


Qj = 3n-r


26. Динамиканың жалпы теңдеуі:


=0
=0


=0


27. Болжам қозғалыс принципі:28. Лагранждың екінші текті теңдеуі:29. Майда тербелістегі кинетикалық энергия30. Майда тербелістегі потенциалдық энергия0444423894247494.html
0444491905673868.html
    PR.RU™